BRASTER S.A. korzysta ze środków UE w ramach następujących projektów:

  • „BRASTER Tester – innowacyjny tester do termografii ciekłokrystalicznej, wykrywający markery raka piersi PKWiU: 33.40.23 (Przyrządy ciekłokrystaliczne) ”. 19 grudnia 2008 roku, Zarząd BRASTER S.A. podpisał umowę na mocy której, otrzyma dofinansowanie w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i Rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, w łącznej kwocie 2.217.605,90 PLN. Okres realizacji Projektu: od 2009-02-01 do 2015-09-30.
  • „Zastosowanie zaawansowanych układów optoelektronicznych do celów przemysłowej automatycznej kontroli jakości odpowiedzi termochromowej matryc ciekłokrystalicznych o prekalibrowanym wąskim zakresie mezofazy termotropowej wykorzystywanych do produkcji testerów biomedycznych”. W dniu 5 grudnia 2012 roku, Zarząd Spółki BRASTER, podpisał umowę na mocy której, otrzyma dofinansowanie w ramach Programu ‘INNOTECH’ w ścieżce programowej IN-TECH, w łącznej kwocie 1 503 863 PLN. Okres realizacji Projektu: od 2012-10-01 do 2014-09-30.
  • „Wdrożenie wynalazku ciekłokrystaliczna emulsja typu olejowo-wodnego i sposób wytwarzania ciekłokrystalicznej emulsji do produkcji nowej generacji produktów medycznych”. W dniu 16 lipca 2013 roku, Zarząd BRASTER S.A. podpisał umowę na mocy której, otrzyma dofinansowanie w ramach działania 4.6 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, w łącznej kwocie 3.146.950,00 PLN. Okres realizacji Projektu: Od 2012-09-15 do 2014-12-31