BRASTER S.A. korzysta ze środków UE w ramach następujących projektów:

  • „TESTER – innowacyjny tester do termografii ciekłokrystalicznej, wykrywający markery raka piersi PKWiU: 33.40.23 (Przyrządy ciekłokrystaliczne) ”. 19 grudnia 2008 roku, Zarząd BRASTER S.A. podpisał umowę na mocy której, otrzyma dofinansowanie w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i Rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, w łącznej kwocie 2.217.605,90 PLN. Okres realizacji Projektu: od 2009-02-01 do 2015-11-30.
  • „Zastosowanie zaawansowanych układów optoelektronicznych do celów przemysłowej automatycznej kontroli jakości odpowiedzi termochromowej matryc ciekłokrystalicznych o prekalibrowanym wąskim zakresie mezofazy termotropowej wykorzystywanych do produkcji testerów biomedycznych”. W dniu 5 grudnia 2012 roku, Zarząd Spółki BRASTER, podpisał umowę na mocy której, otrzyma dofinansowanie w ramach Programu ‘INNOTECH’ w ścieżce programowej IN-TECH, w łącznej kwocie 1 503 863 PLN. Okres realizacji Projektu: od 2012-10-01 do 2014-09-30.
  • „Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia Tester BRASTER przeznaczonego do cyfrowej rejestracji obrazów termograficznych patologii gruczołu piersiowego kobiet oraz badania porównujące skuteczność urządzenia względem standardowych metod diagnostycznych raka piersi”. W dniu 21 października 2014 roku, Zarząd BRASTER S.A. podpisał umowę na mocy której, otrzyma dofinansowanie w ramach programu sektorowego INNOMED. Okres realizacji Projektu: od maja 2014 do października 2016